Ouders

Ouder informatie

Medewerker Ouderbetrokkenheid

Een belangrijke schakel tussen ouders en school is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Haar naam is Karin Boons. Zij organiseert ouderactiviteiten, ouder-informatiebijeenkomsten, is aanspreekpunt voor ouders en biedt hen een luisterend oor.

 

Ouderbeleidsplan

Wij vinden dat je als school en ouders voor de beste resultaten van je kind, veel samen moet werken. Wij betrekken de ouders zoveel als mogelijk bij de school en hebben een ouderbeleidsplan. Jaarlijks evalueren we met de ouders of dat alle doelstellingen zijn behaald , waar we trots op zijn en wat we volgend jaar anders kunnen doen.

 

Ouderbetrokkenheid

Wanneer ouders positief bij de school betrokken zijn is dit in alle opzichten goed voor uw kind. Samen met onze medewerker ouderbetrokkenheid organiseren we zoveel mogelijk diverse activiteiten om dit doel te bereiken.

Wat verwachten wij van de ouders:

Van de ouders wordt in ieder geval verwacht dat zij op onze informatieochtenden en rapportgesprekken aanwezig zijn en verder dat zij belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun kind zowel op school als thuis.

Wat kunnen de ouders van ons verwachten:

Het team van de Agnesschool staat open voor positieve kritiek van de ouders. Wij gaan altijd het gesprek aan in de hoop er samen uit te komen en nemen de opmerkingen serieus. Ouders, kinderen en leerkrachten vormen een driehoek die de basis is voor een goede ontwikkeling van het kind, dus samenwerking is een noodzaak!

 

Informatievoorziening

Naast de informatie in deze schoolgids krijgt u tweewekelijks de Agnes nieuwsbrief. Hierin staat informatie over alles waar we op school mee bezig zijn. Dit schooljaar worden de volgende avonden, middagen en ochtenden georganiseerd waarvan we verwachten dat alle ouders aanwezig zijn:

Kennismakingsgesprekken:

Ouders en leerkrachten die elkaar echt hebben leren kennen en elkaar vertrouwen, nemen sneller contact met elkaar op als er vragen of problemen zijn. Wij zullen daarom aan het begin van het schooljaar met alle ouders een kennismakingsgesprek voeren. De leerkracht en ouders gaan in dialoog met elkaar waarbij er sprake is van een wederzijdse informatie-uitwisseling. We willen hiermee alle ouders de gelegenheid bieden om de leerkracht persoonlijk over hun kind te vertellen. Over hun specifieke kwaliteiten, talenten maar ook aandachtspunten. Ouders praten, wij luisteren!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs:

De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 horen op een aparte ouderavond, over de procedure rondom begeleiding, keuze en overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs en de Cito - eindtoets en de adviesgesprekken.

Herfstgesprekken:

Ouders worden in november uitgenodigd voor het zogenaamde herfstgesprek. Hierin worden de resultaten van het kind besproken en worden de doelen voor betreffende leerling besproken.

Tien-minutengesprekken:

De ouders van de leerlingen van de groepen 1 tot en met groep 7 worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek, waarbij het rapport wordt besproken. Vooraf worden deze rapporten meegegeven naar huis. De ouders van de peutergroepen worden hiervoor eenmaal per jaar uitgenodigd.

In een apart gesprek in groep 7 worden de resultaten van de leerlingen op de Cito Entreetoets besproken.

De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben eenmaal een 10- minutengesprek over het rapport en eenmaal een gesprek, waarbij de ouders advies krijgen over een mogelijke vorm van voortgezet onderwijs voor hun zoon of dochter. Dit gesprek vindt plaats samen met de leerkracht, waarbij de intern begeleider en/of een directielid aanwezig kan zijn. Nadat de uitslag van de Centrale EindToets (CET) binnen is, wordt u uitgenodigd om deze uitslag op school te bespreken. Tevens ontvangt u dan alle benodigde documenten om uw kind in te schrijven op een school voor voortgezet onderwijs.

Ouderavonden:

Ouderavonden staan vermeld in de kalender. 

 

Ouderraad(OR)

Op de Agnesschool hebben we ook een ouderraad. Deze raad is een schakel tussen de ouders van de school en de leerkrachten. Eens in de twee maanden vergaderen zij samen met de medewerker ouderbetrokkenheid en een staflid. Zij organiseren voornamelijk de hulp bij de activiteiten en zijn het luisterend oor van de school. Ook verzorgen zij een gedeelte van de nieuwsbrief en vangen zij nieuwe ouders op om hen wegwijs te maken in de school. Mocht u ons ergens mee willen helpen, kunt u dit altijd bij de leerkracht van uw kind of bij de ouderraad aangeven.

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht op een school. De raad bestaat uit ouders en personeel. In de MR wordt gesproken over wat er op school gebeurt en wat de school van plan is om te gaan doen. De leden mogen advies aan de directie geven en soms moeten ze akkoord geven voor plannen. Alle bevoegdheden zijn beschreven in het reglement medezeggenschap. Dit reglement is op te vragen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:                                  

  • Nichely Antonia
  • Dikra Ballah
  • Fatima Karroumi

Personeelsgeleding:

  • Milou Aartsen
  • Robin de Vries

De directeur van de school treedt binnen de medezeggenschapsraad op als adviseur.

Terug